Algemene voorwaarden Evelutie

 

1.Begrippen

1.1.Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Evelutie

1.2.Evelutie: Eveline Jansen, handelend voor de opdrachtnemer Evelutie

1.3.Partijen: Opdrachtgever en Evelutie

1.4.Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door Evelutie aangeboden diensten

1.5.Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op deelnemers behorend tot één bedrijf of organisatie

1.6.Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geakkordeerde offerte aanvangt.

 

 

2.Toepassing

2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Evelutie partij is.

2.2Opdrachtgever verklaart zich bij aanmelding voor een training schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.

2.3Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met Evelutie, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

 

3.Vertrouwelijkheid

3.1Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de

overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.

3.2Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.

3.3De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

 

4.Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Evelutie

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Evelutie komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Evelutie heeft bereikt, tenzij

door Partijen anders wordt overeengekomen.

 

5.Annulering door Opdrachtgever

5.1Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een bedrijfstraining annuleert of wijzigt, geldt het volgende:

-Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Evelutie en ontvangt hiervoor

een factuur.

-Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Evelutie en ontvangt

hiervoor een factuur.

-Bij annulering van veertien tot en met Aanvang: Opdrachtgever is 100% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Evelutie en ontvangt hiervoor

een factuur.

5.2Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.

5.3Indien verschuiven of annuleren van een training voor Evelutie kosten aan derden met zich meebrengt dan is Evelutie gerechtigd deze bij Opdrachtgever in

rekening te brengen.

5.4Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, bestaat geen recht op verrekening in

verband hiermee in het factuurbedrag.

5.5Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij

voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6.Annulering door Evelutie

6.1Evelutie kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de

trainer indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit

geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.

6.2Evelutie is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks

waarschuwing Opdrachtgever de door Evelutie gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Evelutie.

6.3Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

 

7.Uitvoering van de opdracht

7.1Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Evelutie bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.2Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.

7.3Evelutie staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Evelutie ingeschakelde hulppersonen.

 

8.Facturatie en betaling

8.1Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang aan Evelutie betaald te zijn.

8.2Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.

8.3Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is Evelutie niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.

8.4In de factuurprijs zijn - tenzij anders overeengekomen- inbegrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en

maaltijden.

8.5Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.

 

9.Aansprakelijkheid

9.1Deelname aan activiteiten van Evelutie geschiedt op eigen risico.

9.2De aansprakelijkheid van Evelutie reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.

9.3Evelutie is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.

9.4Voor schade aan of met door deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen en voertuigen veroorzaakt is Evelutie niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Evelutie.

9.5Evelutie is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige

hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Evelutie ter beschikking staande onroerende zaak.

9.6Opdrachtgever vrijwaart Evelutie voor aanspraken van derden, waaronder deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.

9.7Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Evelutie is uitgesloten.

 

10.Trainingsmaterialen

10.1 Alle door Evelutie geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures,

handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van Evelutie.

10.2 Deelnemers zijn gerechtigd de onder 10.1 bedoelde zaken te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik door anderen alsmede te vermenigvuldigen of door te

geven mits daarbij de herkomst, van Evelutie, steeds duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld.

10.3 Opdrachtgever zal bij schending van deze verbintenis door Evelutie geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële

schade – vergoeden.

10.4 Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde

zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Evelutie.

 

11.Geschillen

11.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Evelutie waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Evelutie gesloten overeenkomsten, daaronder

begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Evelutie bevoegd zijn.

11.3 Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd

ONTDEK DE AANPAK ZELFORGANISATIE

Lees hoe team productie en technische dienst met zelforganisatie beter samenwerken en storingen sneller oplossen

je ontvangt ook mijn maandelijkse artikelen over zelforganisatie